Användning av TAKK i förskolan som alternativ kommunikation : Förskollärarens uppfattningar om Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om användandet av TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, samt hur verktyget kan främja barns språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet kan relateras till TAKK då tecken används som ett medierande redskap i kommunikation, språk och tänkande. Empirin hämtas genom kvalitativa intervjuer som tematiskt analyseras. Resultatet visar att TAKK brukas mestadels i planerade aktiviteter och vardagssituationer, förskollärare inkluderar alla barn i teckenanvändning men använder det främst när behov hos barn uppstår. Slutsatsen är att TAKK främst används för barn med språkliga utmaningar och att det ska individanpassas efter barnens behov. Verktyget används som medierande verktyg för att stödja barn i sin språk- och kommunikationsförmåga. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)