Utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning - en kvalitativ studie i syfte att finna goda faktorer i pedagogers ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Denna studie syftar till att identifiera faktorer i pedagogers ledarskap, som främjar utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning.Teori: Studien utgår ifrån två lärteorier. Dessa är Jean Piaget som representerar stadieteorin och Lev Vygotskij som representerar det sociokulturella. Piaget anser att barnets tänkande är uppdelat i fyra stadier och att de byggs upp likt steg på en stege. Varje stadie bygger på varandra och det handlar främst om kunskapsutveckling genom barns görande. Vygotskij anser att barnet måste ingå i en social och kulturell kontext för att lära. Det som förenar dessa två är att båda anser att människan bygger sin kunskap på egen hand och att barnet är aktiv för att söka kunskap. Det som skiljer dessa åt är att Piaget har ett konstruktivistiskt perspektiv, medan Vygotskij har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Piaget utgår från individen medan Vygotskij utgår från gruppen. Utöver dessa används tidigare forskning och litteratur inom pedagogiskt ledarskap i förskola och grundskola som teoretiska utgångspunkter.Metod: En kvalitativ studie som inspirerats av en hermeneutisk ansats. Studien bygger på intervju med två arbetslag, ett arbetslag på en förskola och ett på en högstadieskola, på en medelstor skolenhet i västra Sverige. Den intervjumetod vi valt är en ostrukturerad intervjuform med öppna frågor. Den insamlade empirin tolkades utifrån vår förståelse och ny förståelse skapades.Resultat: Studiens resultat visar fem faktorer i det pedagogiska ledarskapet som främjar lärande och utveckling, för barn med lindrig utvecklingsstörning. Dessa faktorer är förhållningssätt, socialt samspel och kommunikation, didaktisk profession, samverkan och lärmiljö. Pedagogerna var väldigt samstämmiga i sina svar och var rörande överens kring de områden som lyftes fram. Det var sällan en pedagog sa emot eller var av en annan åsikt. Pedagogerna förde en dialog sig emellan, där de bekräftade eller förtydligade varandra Resultatet visar att pedagogerna arbetar utifrån den sociokulturella lärandeteorin samt att deras pedagogiska ledarskap vilar på ett relationellt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)