Dricker du, så dricker jag : En studie av föräldrars inverkan på ungdomars alkoholkonsumtion och berusningsmönster

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Problematiken med alkoholkonsumtionen och berusningsmönstret hos svenska skolungdomar är ständigt i medias övervakning. Syftet med denna rapport har varit att undersöka betydelsen av föräldrars inställning till alkohol och vilken inverkan den har på ungdomars alkoholkonsumtion samt berusningsmönster. Detta är viktigt för kunna att arbeta preventivt mot missbruk och alkoholproblem hos ungdomar.Många tidigare studier visar på att vänner och familj är det som har störst påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. Detta gör att de teoretiska utgångspunkterna som använts i studien behandlar dessa fenomen; den kulturella ansatsen, identitetskapandet samt teorin om social inlärning som sker inom familjen. På grund av avgränsning så fokuserar denna studie endast på hur föräldrarna påverkar alkoholkonsumtionen.Studiens frågeställningar har besvarats genom en statistisk analys av Stockholmsenkäten (från 2008). För att på ett bra sätt besvara studiens frågor har datamaterialet analyserats med hjälp av en OLS regression för att undersöka alkoholkonsumtion samt en logistisk regression för att undersöka berusningsmönstret.Resultaten indikerar att föräldrars roll är större än vad man i dagens alkoholforskning lägger vikt på. Om föräldrarna själva konsumerar en högre andel alkohol ökar sannolikheten att deras barn dricker i större mängder och ökar risken för berusning, troligen på grund av social inlärning eller på grund av en mindre strikt förhållning till alkohol från föräldrarnas sida.Relationen mellan barn och förälder har även en viss skyddande effekt på så sätt att den minskar den totala alkoholmängden samt berusning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)