Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Sammanfattning: Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Fördelarna framgår som störst i varma klimat och trots att svenska myndigheter nu förespråkar gröna tak finns få studier gjorda på dess fördelar och risker för svenskt klimat med speciell hänsyn till risk för läckage och frostskador. Syftet med studien är att fastställa hur intensiva gröna tak i nordiskt klimat bör utformas för att minska risken för skador genom en kritisk riskanalys av etablerade modeller, dess komponenter och system för vattenhantering. Studien visar vilka ingående komponenter och vattenhanteringsystem som normalt förekommer i gröna tak. Hur dessa är utförda och placerade varierar mellan både de studerade modellerna och kommersiella etablerade gröna tak-modeller. Alla ingående komponenter och hur de samverkar påverkar hur väl ett grönt tak fungerar. Få studier finns .få alternativa lösningar. Riskanalysen visar att fukt och kyla ger speciellt stor risk. Fukt har en betydande inverkan på de flesta av de gröna tak-komponenterna och har speciellt stor betydelse för utformningen av både komponenter och system för vattenhantering. Fukten ger dessutom upphov till andra risker som berör hållfastheten samt flera biologiska och kemiska angrepp. Hur kylan påverkar komponenterna och systemet som helhet är lite studerat och kan påverka flera av lagrena i gröna tak men framförallt dess system för vattenhantering. Förutom de förväntade riskerna föreligger även risk med skadlig vegetation, materials värmebeständighet och brand. Studien visar att genom noggrant urval av placering av komponenter och system för att samspela med varandra, möjliggöra för volymexpansion orsakad av kyla samt tåla, hålla och effektivt avleda all fukt kan riskerna minimeras. Den visar även att genom rätt val av system och komponenter kan behov av underhåll reduceras. Flesta risker på systemen för vattenhanteringen kring ett grönt tak är svåra att kringgå och kräver krångliga metoder för att göra så. Studien visar dock att extern vattenlagring som alternativ framför intern avvattning framgår som den minst riskdrabbade konstruktionen och erbjuder samtidigt möjlighet för vattenåtervinning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)