AI + HR = Sant? : En kvalitativ ansats till uppfattningen om Artificiella intelligensens påverkan på framtidens HR

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Under historien har HR formats efter kontextuella förändringar som tvingat rollen att anta nya formationer. Ny teknologi i form av Artificiell Intelligens är för dagens HR ingen annat än en genomsyrande faktor med betydande påverkan. Frågan författarna ställde sig inför denna studien var i vilken mån Artificiell Intelligens kommer påverkan HR och vad det kommer att medföra för påtryckningar. Den kvalitativa studiens övergripande syfte var att skapa en förståelse om Artificiell Intelligensens påverkan på framtidens HR. Inför studien intervjuades nio HR-utövare som geografiskt befinner sig på olika platser i Sverige där samtliga är seniora i ämnet och följer samt arbetar med utvecklingen av Artificiell Intelligens och påverkan påHR. Resultatet i studien besvaras utifrån de specifika respondenternas bild av verkligheten och det är respondenternas förståelse som ligger till grund för studien. Respondenternas bild av verkligheten visar att Artificiell Intelligens kommer påverka HR som profession samt att det som beskrivits med framtidens förändringar inte är framtida skeenden utan verklighet i dagens läge. Slutsatserna av studien visar att utvecklingen av HR har formats av förändringar som påverkat rollen i olika riktningar under flertal decennier tillbaka enligt tidigare forskning. Det respondenterna nu vill lyfta är att dagens utveckling av Artificiell Intelligens ökar i en accelererande fart och går allt snabbare än vad HR som profession kunnat planera för. Artificiell Intelligens är en del av den förändringen som pågår idag, och det är därför viktigt att HR håller sig ajour och är villig att reformera sin roll för att fortsätta vara relevant i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)