"Kommer Jag Att Orka?" : En kvalitativ studie kring socialarbetares känslor och strategier för att hantera arbetets påfrestningar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur socialarbetare upplever och hanterar de känslor som väcks i mötet med klienter.  I studien användes en kvalitativ metod där sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialarbetare i Mellansverige. Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys. De teman som framkom under analysen var känslomässig påverkan, stress och empatitrötthet, att ta på sig den profesionella rocken, kollegor, arbetsmiljö och egenvård. Vi har även analyserat det empiriska materialet med hjälp av tidigare forskning och teoretiska perspektiv. De teorier som användes i studien var Goffmans dramaturgiska perspektiv och Lazarus och Folkmans copingteori. Resultatet av studien visade att socialarbetarna upplevde olika känslor i möten med klienter och att de känslomässiga påfrestningarna som jobbet medför har påverkat de på olika sätt. Socialarbetarna kunde beskriva olika strategier de använde sig av för att hantera arbetets olika påfrestningar. Resultaten visade att användandet av strategier och andra förebyggande faktorer bidrog till att ge socialarbetarna en bättre förmåga att hantera arbetet för att må bra både i arbetslivet och utanför arbetet. Några av de bidragande faktorer som framkom i samtalen med socialarbetarna var vikten av kollegialt stöd, en fungerande arbetsmiljö samt egenvård.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)