Sökning: "pedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 5403 uppsatser innehållade ordet pedagoger.

 1. 1. Förskolebarn i sorg : En intervjustudie om förskolans möjligheter till hjälp och stöd i bemötandet av barn som mist en familjemedlem genom dödsfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Sjöbäck; Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Sorg; bemötande; död; förskola; handlingsplan;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur pedagoger säger sig bemöta barn som mist en familjemedlem genom dödsfall och om det finns en handlingsplan som kan vara till hjälp. Det kommer även utifrån Cullbergs kristeori redovisas de olika faserna som barnen går igenom vid en kris, samt de olika reaktionerna som kan uppkomma. LÄS MER

 2. 2. Otydliga uppdragpå samma arenaEn kvalitativ studie om vad som ingår i uppdraget för speciallärare och specialpedagogerOtydliga uppdragpå samma arenaEn kvalitativ studie om vad som ingår i uppdraget för speciallärare och specialpedagogerOty

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Tevell; Nelly Hagetoft; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyftet: Syftet med studien var att undersöka vad som ingick i uppdragen för speciallärare med inriktning språk-, skriv-, och läsutveckling och specialpedagoger. Frågeställningar i studien var: Vad innehåller uppdragen? Vilka likheter och skillnader finns? I vilken mån framträder ett relationellt perspektiv i speciallärarnas och specialpedagogernas utsagor?Teori: Teoretiska utgångspunkter i studien var professionaliseringsteorin och systemteorin. LÄS MER

 3. 3. Alla barn har rätt till sin egen kropp : Förskolechefers  perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jessica Gärdek; Linnéa Hammerin; [2017]
  Nyckelord :barn; utsatt; sexuella övergrepp; integritet; förskolechef;

  Sammanfattning : Idag utsätts cirka tio procent av alla barn för sexuella övergrepp. Integritet i förskolan anses vara viktig för att uppmärksamma de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Undersökningen bygger på sju intervjuer med sju olika förskolechefer. LÄS MER

 4. 4. ”Miljön blir sårbar när tiden inte räcker till”

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Coucher; My Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk miljö; villkorar; ramar; Barngruppen; Utformning;

  Sammanfattning : Vi har med hjälp av observationer i en förskola och intervjuer med pedagoger undersökt vad som villkorar pedagogers utformande av den fysiska miljön på förskolor och vidare hur barns lärande och utveckling påverkas av den fysiska miljöns utformning. När detta har undersökts har vi utgått från tre frågeställningar : Vilka hinder och svårigheter upplever pedagogerna när de gäller att utforma den fysiska miljön i förskolan? Vilka effekter ger dessa hinder och svårigheter för pedagogerna? Vilka effekter ger dessa hinder och svårigheter för barns lärande och utveckling? När det empiriska materialet har analyserats har vi utgått från teorier så som förskolan som institution, Sterns teori om självutvecklingen och den utvecklingsekologiska modellen. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers digitala kompetens, förhållningssätt och erbjudande av lärplattan : En kvalitativ studie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Julia Edmundsson; Maria Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; IKT; lärplatta; pedagog; samspel; kulturellt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur pedagogers digitala kompetens påverkar deras förhållningssätt och på vilket sätt barn erbjuds lärplatta i förskolan. I studien används kvalitativa intervjuer och observationer som metod. Undersökningen utgick från totalt fem pedagoger, från två olika förskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet pedagoger.

Din email-adress: