Sökning: "Adrian Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Adrian Andersson.

 1. 1. Skatteflykt som rättfärdigandegrund inom EU-rätten - En studie om i vilken utsträckning skatteflykt kunnat åberopas som rättfärdigandegrund​ för att ​inskränka den fria etableringsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skatteflykt; fri etableringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersökte jag i vilken utsträckning skatteflykt har kunnat användas som en rättfärdigandegrund av en medlemsstat för att med framgång inskränka den fria etableringsrätten inom Europeiska unionen. I uppsatsen behandlades totalt nio rättsfall som bidrog till att besvara min frågeställning och förtydliga rättsläget. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper för digitala tjänster inom gruvindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Designprinciper; digitala tjänster; arbetssäkerhet; industri 4.0;

  Sammanfattning : Gruvindustrin befinner sig i en stor förändring allt eftersom digitaliseringen fortskrider. Digitaliseringen innebär att en mängd nya tekniker börjar implementeras i gruvor runt om i världen. En av dessa tekniker är att de anställda använder smartphones i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Styrning inom IT-konsultbranschen : En fallstudie om hur de anställda upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Lindberg; Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Styrning; IT-konsulter; målstyrning; kunskapsföretag;

  Sammanfattning : IT-konsultbranschen är bransch som kännetecknas aven ständig förändring. Det är en komplex miljö eftersom att arbetet drivs i projektform och många projekt är olika varandra. Dessutom går tekniken väldigt snabbt framåt och det som är modernt och nytänkande idag kan vara gammalt imorgon. LÄS MER

 4. 4. HOPP I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Adrian; Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :hope; nurses; nursing; palliative care; Sweden; hopp; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt behöver hopp för att klara av att leva den tid de har kvar. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som vårdas palliativt är förbundet med patienters upplevelse av hopp. LÄS MER

 5. 5. Konkursprediktion : En studie där fyra konkursprediktionsmodeller jämförs med avsikt att hitta den träffsäkraste för bygg- och designbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adrian Khaje; Jimmy Lohilathi; [2017]
  Nyckelord :Konkursprediktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning- Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi Samhälle och Teknik, EST Författare: Adrian Khaje, Jimmy Lohilahti  Handledare: Mona Andersson Frågeställning: Vilken prediktionsmodell för konkurs förvarnar tydligast om en konkurs i små och medelstora företag inom bygg- och designbranschen? Syfte: Att beskriva och förklara vilken av dessa fyra konkursprediktionsmodeller; Altmans (2006), Skogsvik (1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002) som förutser en konkurs tydligast inom bygg- och designbranschen med hjälp av en kvantitativ ansats. Metod: En deduktiv forskningsansats där datainsamlingen är kvantitativ eftersom nyckeltal hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER