Sökning: "modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet modernism.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Från Potebnja till Barthes - den tidiga formalismens materialisering : Återproblematiseringar av Viktor Šklovskijs metodimmanenta princip

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Margareta Nydahl; [2021]
  Nyckelord :Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; early formalism; cubo-futurism; symbolism; estrangement; sujet; antisubstantialism; reductionism; problematizations; post-modernism; structuralism; energeia; Viktor Šklovskij; Aleksandr Potebnja; tidig formalism; kubofuturism; symbolism; främmandegöring; sujett; antisubstantialism; reduktionism; problematiseringar; postmodernism; strukturalism; energeia;

  Sammanfattning : In the course of this thesis, decisive problematizations, in the Foucauldian sense, around Viktor Šklovskij’s early Russian Formalism shall be the object of re-problematizations. More precisely, a careful look will be taken at re-problematizations around theoretical aspects regarding Šklovskij’s paradigmatic reductionist model, primarily as it is introduced in his article Art as device (1917), described most notably by Aage Hansen-Löve and Wolf Schmid in Der Russische Formalismus (1978) and Slavische Erzähltheorie (2010), Elemente der Narratologie (2014) as well as Grundthemen der Literaturwissenschaft: Erzählen (2018) respectively. LÄS MER

 3. 3. Förändringar kring kunskapsförmedling i Iran : En kvalitativ textanalys kring utbildningssystemet i Iran, före och efter revolutionen 1979

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Moadeli; [2021]
  Nyckelord :Pahlavi Dynasty; Islamic Republic; education; nationalism; modernization; Islam; Pahlavidynastin; Islamiska republiken; utbildning; nationalism; modernism; Islam;

  Sammanfattning : During the ongoing Islamic rule in Iran, the school system has changed several times since the Islamic Revolution that occurred in 1979. As the kingdom fell and political fundamentalists assumed power in Iran, religion has become a focal point of reference in Iranian textbooks. LÄS MER

 4. 4. Inspiratörerna, innovatörerna, rebellen och kvinnorna : Framställningen av manligt och kvinnligt i författaporträtt i läromedlet Svenska impulser 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Lind; [2021]
  Nyckelord :critical discourse analysis; CDA; gender theory; performativity; functional grammar; SFL; transitivity; agency; teaching aid; literary history; kritisk diskursanalys; CDA; genusteori; performativitet; funktionell grammatik; SFL; transitivitet; agentivitet; läromedel; litteraturhistoria;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze and compare the representation of social actors in six different author presentations from the teaching aid Svenska Impulser 2, (2012). More specifically, I investigate similarities and differences in the representation of men and women and, thus, what meanings are ascribed to these gender categories. LÄS MER

 5. 5. Eyes Wide Shut: Seeing the Safety Management System as a State

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :David J Beausang; [2021]
  Nyckelord :Safety; Safety Management System; SMS; Risk; Authoritarian High Modernism; Aviation; Responsibilisation; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Airlines are required to manage safety by implementing a Safety Management System (SMS). These systems are built on experience with quality management and seek to provide a structure for organisations to manage the risks presented by and to their individual operations. LÄS MER