Sökning: "Alice Ljungblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alice Ljungblad.

  1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
    Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER