Sökning: "Lokala aktörer"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden Lokala aktörer.

 1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi i byggbranschen : En intervjustudie över byggbranschens utmaningar och drivkrafter med cirkulär ekonomi och hur hållbar design kan bidra till en minskad avfallsmängd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Frida Bergvall; Johnna Bergfeldt; Vilma Vahlberg; [2023]
  Nyckelord :circular economy; construction industry; construction industry’s actors; waste problem; construction and demolition waste; cirkulär ekonomi; byggbranschen; byggbranschens aktörer; hållbar design; avfallsproblematik; bygg- och rivningsavfall;

  Sammanfattning : Sammanfattning Medvetenheten kring miljöfrågor har i samhället växt sig stark, men fortfarande påverkas klimatet i stor utsträckning. Dessvärre finns det flera aspekter som påverkar att företag och människor inte har möjlighet att agera utefter vad som är bäst för klimatet. LÄS MER

 3. 3. Kan fler birdies leda till större biologisk mångfald på golfbanan? : En fallstudie i Stockholms län om hur golfklubbar i tätbebyggda områden kan bidra för att öka den biologiska mångfalden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Clara Lindholm; Lovisa Nordgren; [2023]
  Nyckelord :Golf course; Biodiversity; Ecosystem services; Densely built areas; Golfbana; Biologisk mångfald; Ekosystemtjänster; Tätbebyggda områden;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är viktigt att främja i den ökade urbaniseringen då det gör att städer kanbibehålla viktiga funktioner när allt fler ytor blir bebyggda och hårdgjorda. Aktörer som harstor inverkan på detta är golfklubbar som ligger i tätbebyggda områden. LÄS MER

 4. 4. "Ett ord för att binda ihop allt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emmie Linsemark; Agnes Finch; [2023]
  Nyckelord :brottsförebyggande arbete; brottsprevention; samverkan; sociala band; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det grova våldet har ökat i Sverige och inom politiken pratas det mycket om vad som behöver göras, vilken som är den mest effektiva insatsen och hur man bäst bekämpar brott. Vi intresserar oss därmed för att ta reda på hur olika aktörer beskriver och tolkar det brottsförebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Methods for local energy and climate planning : A Case stuudy on the Urban Community of Dunkirk

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sacha Thibault; [2023]
  Nyckelord :Energy transition - Climate and energy policy - Renewable energy - Decision-Support Tools - Local authorities; Energiomställning - Klimat- och energipolitik - Förnybar energi - Verktyg för beslutsstöd - Lokala myndigheter;

  Sammanfattning : Energy management concerns were raised in France after the oil crisis in the 1970s. From then, the local actors developed policies to better control the energy production and consumption on the territories. Climate considerations and the need to limit greenhouse gases (GHG) emissions were then added to these energy issues in the early 2000s. LÄS MER