Sökning: "Anna Cullbrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Cullbrand.

  1. 1. Föräldrar i bilderböcker : En litterär analys av fyra bilderböckers framställning av föräldrar ur ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Anna Cullbrand; [2019]
    Nyckelord :Picture books; literary analysis; parents; genderroles; gender; Bilderböcker; genus; föräldrar; litterär analys; könsroller;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the images have to create gender norms in the books. LÄS MER