Sökning: "Annica Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Annica Nilsson.

 1. 1. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattning av mobbning mellan elever på lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annica Mileblom; Sharmila Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Skolbarnn Mobbningn Ledarskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Implementering av Infarten : Vägverkets nya intranät

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Annica Nilsson; Ann-Sofie Nicklason; Anastasia Demidova; [2007]
  Nyckelord :Ekonomi; intranät; kommunikation; c-uppsats; förändring; motivation; information;

  Sammanfattning : Vi har på uppdrag från Vägverket undersökt hur väl implementeringen av det nya intranätet, Infarten, har genomförts och mottagits av berörd personal på lokalkontoret i Karlstad.Infartens övergripande mål är att vara en del av chefernas och medarbetarnas dagliga arbete samt fungera som ett verktyg för att söka information. LÄS MER

 4. 4. Systemförvaltning hos Banverket – design av gemensam process för ändringshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Hilde Nilsson; Annica Salmi; [2004]
  Nyckelord :systemförvaltning; ändringshantering; process; affärstydlig; affärsmässig;

  Sammanfattning : Vår uppdragsgivare för detta arbete var IT-avdelningen på Banverkets huvudkontor. Deras upp-drag till oss var att kartlägga nuläget i ändringshanteringen i systemförvaltningen. Utifrån den kartläggningen skulle vi även utveckla en gemensam process med tillhörande processbeskrivning för ändringshanteringen. LÄS MER

 5. 5. IASB:s kvalitativa egenskaper - återspeglas kapitalmarknadsperspektivet?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annica Björö; Christel Burri; Tanja Nilsson; [2004]
  Nyckelord :IASB:s kvalitativa egenskaper; kapitalmarknadsperspektivet; IASB:s föreställningsram; redovisningsprinciper; Trueblood-rapporten; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utvärdera IASB:s kvalitativa egenskaper utifrån kapitalmarknadsperspektivet. Vi har använt oss av en deduktiv metod med utgångspunkt i empirin. Denna utgörs av IASB:s kvalitativa egenskaper. Dessa har utvärderats främst utifrån de teorier som lades fram i Trueblood-rapporten från 1973. LÄS MER