Sökning: "Carlos Durmaz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlos Durmaz.

  1. 1. Från den realistiska världen till den digitaliserade datorvärlden : En kvalitativ studie kring gymnasielärarnas upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin

    M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Carlos Durmaz; Steven Man; [2022]
    Nyckelord :Distansundervisning; COVID-19; KASAM; idrott och hälsa; trångboddhet; digitala kompetenser;

    Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare med inriktning idrott och hälsa planerar sina lektioner utifrån läroplanen och hur de implementerar detta i distansundervisningen under covid-19 pandemin. Studien behandlar dessa forskningsfrågor: På vilket sätt organiserade gymnasielärarna distansundervisningen så att eleverna får tillgång till det centrala innehållet i förhållande till läroplanen? Vilka för- och nackdelar har distansundervisning ur ett lärarperspektiv? Vilket sätt har lärare bedömt elevers kunskap utifrån läroplanen? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört djupgående intervjuer med fem idrott och hälsa lärare. LÄS MER