Sökning: "Drita Shabani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Drita Shabani.

  1. 1. "På väg mot en mer jämställd arbetsplats" : -en kvalitativ studie om jämställdhetsarbetet på en offentlig förvaltning i sydvästra Sverige

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Maria Nylander; Drita Shabani; [2014]
    Nyckelord :equality; organizational culture; gender equality; gender mainstreaming; Jämställdhet; organisationskultur; jämställdhetsarbete; jämställdhetsintegrering;

    Sammanfattning : Studien syftar till att studera jämställdhetsarbetet och synen på jämställdhet i en kommunal förvaltning. Ambitionen är att ur ett jämställdhetsperspektiv identifiera förbättringsområden och komma med förslag på strategiskt jämställdhetsarbete och hållbar jämställdhetsutveckling inom förvaltningens olika enheter. LÄS MER