Sökning: "Edward A. Page"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edward A. Page.

  1. 1. Vart bör Kiribati, Tuvalu och Marshallöarnas befolkningar ta vägen? : En normativ analys inom ämnet för klimatförändringarnas utmaningar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Pontus Wallin; [2015]
    Nyckelord :klimatförändring; stigande havsvattennivåer; Kiribati; Tuvalu; Marshallöarna; klimatflyktingar; normativ metod; Edward A. Page;

    Sammanfattning : The effects of anthropogenic climate change are becoming more and more visible as being highlighted by scientists, politicians and media. The causes of droughts, floods, melting ice caps and rising sea levels can all partially be traced back to human activities. LÄS MER