Sökning: "Eget kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade orden Eget kapital.

 1. 1. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 3. 3. "Jag försöker ju också sticka ut i den här massan" : En kvalitativ studie om journalistisk profilering och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Koch-Emmery; Martina Karpmyr; [2020]
  Nyckelord :profilering; varumärkesbyggande; journalistik; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : Färre fasta anställningar har fått journalister att söka alternativa vägar och metoder för att överleva. Journalistyrket tangerar idag yrken som marknadsföring och affärskommunikation och på arbetsmarknaden premieras nya egenskaper som allt oftare går att kopplas till entreprenörskap. LÄS MER

 4. 4. K3 eller IFRS : Hur valet av standard påverkar redovisningens värderelevans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Brandt; Joakim Nygårds; [2020]
  Nyckelord :Värderelevans; redovisningskvalitet; redovisningsstandard; IFRS; K3; publika företag;

  Sammanfattning : Denna tvärsnittsstudie undersöker huruvida svenska publika företags redovisade ekonomiska mått är värderelevanta, samt hur denna värderelevans påverkas av företagets val av redovisningsstandard. Resultaten visar på en statistiskt signifikant koppling mellan företagens marknadsvärde och våra undersökta redovisade balansmått: eget kapital, totala tillgångar och totala skulder. LÄS MER

 5. 5. Aktiesplittar på Stockholmsbörsen - En studie av aktiesplittar och abnormal avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Otta; Daniel Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :aktiesplit; splitfaktor; abnormal avkastning; signaleringsteori; eventstudie;

  Sammanfattning : I grunden är aktiesplittar endast en kosmetisk förändring av hur företag uttrycker sitt marknadsvärde på eget kapital. Denna studie undersöker om abnormal avkastning uppkommer till följd av annonsering av aktiesplittar på den svenska aktiemarknaden och vad som kan förklara den potentiellt förekommande abnormala avkastningen. LÄS MER