Sökning: "Eleonor Harrysson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eleonor Harrysson.

  1. 1. Styrningen inom hemtjänsten - En fallstudie om hur digitaliseringen har påverkat styrningen i hemtjänsten i Göteborgs kommun

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eleonor Harrysson; Elin Ljunggren; [2020-09-03]
    Nyckelord :Digitalisering; hemtjänst; äldreomsorg; offentlig sektor; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning; möjliggörande och begränsande system; PluGo;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Äldreomsorgen i Sverige har blivit starkt kritiserat för sinbristfälliga verksamhet där de äldre inte får den vård de behöver. Digitaliseringen är enmöjlig lösning på problemet, med syfte att bättre planera verksamheten och därmed förbättraeffektiviteten. LÄS MER