Sökning: "Elin Ohlsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Ohlsén.

  1. 1. “Man måste ju ändå veta” : BVC-sjuksköterskor och förskolepedagoger om orosanmälningar

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Frida Bergkvist; Elin Ohlsén; [2020]
    Nyckelord :BVC-sjuksköterskor; förskolepedagoger; anmälningsskyldighet; orosanmälningar; social interaktion; relationsarbete.;

    Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med utgångspunkt i berättelser om upplevelser och erfarenheter av orosanmälningar hos professionella med anmälningsskyldighet inom förskola och BVC. Studien har med hjälp av semistrukturerade intervjuer och ett hermeneutiskt förhållningssätt gett nya tolkningar och ökad förståelse för de professionellas upplevelser och processen med orosanmälningar. LÄS MER