Sökning: "förskolepedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet förskolepedagoger.

 1. 1. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 2. 2. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 3. 3. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers narrativ om TAKK och metodens betydelse för barns sociala liv i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alexandra Gréta Papp; Nike Garpstål; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; språkutveckling; kommunikation; TAKK; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger använder TAKK och beskriver dess betydelse för barns utveckling och sociala liv i förskolan. Den metodologiska ansatsen är narrativ och utifrån fyra intervjuer och en enkät med 25 svar bearbetas forskningsfrågorna: Hur beskriver förskolepedagoger TAKK i förskolan? Hur kan TAKK bidra till barns språkutveckling enligt pedagoger? samt hur kan TAKK användas i verksamheten/knytas till förskolans utbildning? Pedagogernas narrativ analyseras med stöd i den sociokulturella teorin. LÄS MER

 5. 5. Hur stöttas språket i förskolan, rent tekniskt? : Enkätstudie om hur pedagoger i förskolan använder digitala verktyg för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Windh; Filip Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; pedagogers åsikter; digitalisering; språkutveckling; pedagogisk stöttning; enkätundersökning; GAKK; flerspråkighet; bildstöd; Vygotskij; proximal utvecklingszon; mediering; kulturella verktyg.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera i vilken omfattning och på vilket sätt förskolepedagoger anser att de främjar barns språkliga utveckling med stöd av digitala verktyg. Vidare fokuseras hur de uppfattar att digitala verktyg påverkar barns språkutveckling samt vilka språkliga utvecklingsstadier de menar digitala verktyg kan påverka. LÄS MER