Sökning: "förskolepedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet förskolepedagoger.

 1. 1. Pedagogernas roll i förskolebarnens läs- och skrivutveckling. : En studie om hur förskolepedagogerna arbetar med skriftspråk i förskolan, samt hur de ser på sin roll i att främja barnens lärande inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madelene Thorstensson; [2018]
  Nyckelord :Written language; children; teacher; alphabet; reading; writing; Skriftspråk; barn; pedagog; alfabet; läsinlärning; skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar med att utveckla barns läs- och skrivinlärning. Jag ville ta reda på hur pedagoger främjar denna inlärning, samt hur de ser på sin roll i lärandet. LÄS MER

 2. 2. Vardagsteknik i förskolan : Förskolepedagogers upplevelser av barns lärande i vardagsteknik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Svensson; Pernilla Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; teknik; vardagsteknik; pedagogers upplevelser; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att beskriva förskolepedagogers upplevelser av fenomenet barns lärande i vardagsteknik i förskolan. Då vi ville närma oss varje individs perspektiv och beskriva deras upplevelser, valde vi att utgå från fenomenologi som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningar av genus i förskolemiljö : En kvalitativ text- och bildanalys av hur genus gestaltas i ett bestämt urval av bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Karlsson Jessica; [2018]
  Nyckelord :Gender; equality; picture books that take place in the preschool environment; picture books; preschool pedagogues; preschool; literature analysis; Genus; jämställdhet; bilderböcker som utspelar sig i förskolemiljö; bilderböcker; förskolepedagoger; förskola; litteraturanalys;

  Sammanfattning : The study is a qualitative literature analysis with the purpose of examining how children and preschool pedagogues were portrayed in picture books that take place in the preschool environment, based on gender perspectives. To define the material, books that take place in the preschool environment had been selected. LÄS MER

 4. 4. Kan inte ni gå in i byggis? Förskolepedagogers interaktion med förskolebarn utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Molly Ekelund; Caroline Olovsson; [2018]
  Nyckelord :Förskolepedagoger; förskolebarn; interaktion; förskola; genus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många barn i Sverige tillbringar en stor del av sina dagar på förskola där många av deras sociala erfarenheter och utveckling äger rum. Kognitiv social inlärningsteori förespråkar att barnet lär sig genom att imitera och härma vuxna och utifrån detta skapa kognitiva scheman som används för att tolka omvärlden. LÄS MER

 5. 5. ”Visst, du kan råka klippa dig i fingret…” - en studie om viktiga aspekter i förskolans fysiska inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Svensson; Evelina Rimpeläinen; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; fysisk inomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien handlar om förskolans fysiska inomhusmiljö och hur den samspelar med barns lek, lärande och välbefinnande. Studien lyfter viktiga aspekter i den fysiska inomhusmiljön, så som tydlighet i miljön, tillgänglighet av miljö och material samt pedagogers placering i miljön. LÄS MER