Sökning: "Elli Jobring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elli Jobring.

  1. 1. “THE YOUTH ARE THE FUTURE OF TODAY” - En fallstudie om delaktighet, läroprocesser och empowerment i socialt arbete med ungdomar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Elli Jobring; Sara Hawén; [2018-02-05]
    Nyckelord :Empowerment; delaktighet; läroprocesser; kreativitet; ungdomar; socialpedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett ungdomscenter vid namn Wale Wale i Kibera iKenya arbetar med kreativa läroprocesser och delaktighet och hur ett sådant arbete kanförstås utifrån begreppet empowerment. Vidare syftar studien till att klargöra ledarskapetsfunktion i arbetet som centret bedriver. LÄS MER