Sökning: "Emily Man"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Emily Man.

 1. 1. Fibersläpp från polyester i tvätt : Utvärdering och utveckling av testmetod för att bestämma emission av mikroplaster från textil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emily Söderberg; Kristoffer Sundin; [2018]
  Nyckelord :Polyester; Microplastic; Laundry; Shedding; Synthetic fibers; Polyester; Mikroplast; Tvätt; Shedding; Syntetfibrer;

  Sammanfattning : Plaster i marina miljöer är ett mycket uppmärksammat problem. På senare år har även mikroplaster uppmärksammats som ett stort miljöproblem. Mikroplasterna kan anrikas med diverse föroreningar i vattnet, de misstas även för föda och tar sig in i näringskedjan. LÄS MER

 2. 2. Vi var här först, gå! : En vetenskaplig essä om hur barn på fritidshemmet kan ingå i destruktiva grupperingar, och hur vi pedagoger kan stötta dem i att ingå i större sammanhang med andra klasskamrater.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emily Vollertzen; [2017]
  Nyckelord :After-school centers; security; friends; groups; norms; values; communities of practice; children; Fritidshem; trygghet; vänner; grupperingar; normer; värden; praktikgemenskaper; barn;

  Sammanfattning : This study takes its starting point in a person experience where I had a difficult time dealing with a group of students who had come together in a formation when they spent time away from their classmates during the first weeks of having after-school activities. The other children later felt excluded by the group that had then taken form. LÄS MER

 3. 3. Implementing strategy? Don't forget the middle managers : Strategy implementation from a middle management perspective

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emily Johansson; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; Strategy Implementation; Strategy Implementation Process; Middle Management; Middle Managers; Strategi; Strategiimplementering; Implementeringsprocess; Mellanchefsnivå; Mellanchefer;

  Sammanfattning : Business strategy in itself is a well-known concept in today’s academic literature and extensive research on strategy formulation can easily be found. Strategy implementation on the other hand has not been researched to the same extent. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefens hantering kring en föränderlig personalsituation. : - En kvalitativ studie om ledarskap inom kommunal äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Marshall; Eva Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Social work; leadership; municipal eldercare; social relations; sustainable workplace and social changes.; Socialt arbete; ledarskap; kommunal äldreomsorg; sociala relationer; hållbar arbetsplats och samhällsförändringar.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete.   Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. LÄS MER

 5. 5. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emily Sedin; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; lekmiljö; naturpedagogik; naturstig;

  Sammanfattning : I arbetet utarbetas en metod för hur en naturstig kan gestaltas som syftar till att förmedla kunskap om naturen till barn i förskoleåldern. Metoden appliceras i ett programförslag som utgår från en specifik plats, Gröna dalen i Nacka kommun. LÄS MER