Sökning: "Emma Lado"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Lado.

  1. 1. Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Hanna Gustafsson; Emma Lado; [2018]
    Nyckelord :logotyp; visuell identitet; stadsodling; design; miljö; hållbarhet; branding; grafisk profil;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. LÄS MER