Sökning: "Emmy Ekblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Ekblad.

  1. 1. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

    M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
    Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER