Sökning: "Förtätning grönska"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Förtätning grönska.

 1. 1. Fysisk förtätning och främjandet av social hållbarhet och jämställdhet : En gestaltningsstudie i Sandviken, Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jessica Libik Weki; Stefan Olsson; [2018]
  Nyckelord :urban densification; gender equality; social sustainability; Sandviken; urban design; Fysisk förtätning; jämställdhet; social hållbarhet; Sandviken; gestaltning;

  Sammanfattning : Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket kritik. LÄS MER

 2. 2. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Forsman Semb; [2018]
  Nyckelord :biosolar roofs; gröna tak; biologisk mångfald; solpaneler; solenergi; pollinatörer; landsbygd; Skåne;

  Sammanfattning : Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. LÄS MER

 3. 3. Bostadsgårdens betydelse för en hållbar stadsutveckling ur barnens perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Patricia Barna; [2018]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; bostadsgård; barn; bostadsnära utemiljö; förtätning; grönska; växtlighet; grannskap; lek; lekmiljö;

  Sammanfattning : Vi står idag inför markanta samhällsomvandlingar och förtätningen av dagens städer fortskrider i allt snabbare takt. Detta medför konsekvenser som är negativa såväl för stadens invånare som för vår kringliggande miljö. LÄS MER

 4. 4. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :grönytefaktor; rekreation; biodiversitet; biotope area factor; miljöbyggprogram SYD; Malmö; Norra Djurgårdsstaden; Stockholm;

  Sammanfattning : Stadens grönstruktur spelar en viktig roll för att skapa livsviktiga värden i form av habitat och ekosystemtjänster i byggda miljöer. När grönytor i staden minskar på grund av förtätning ställs därför högre krav på de verktyg som används för att skapa goda livsmiljöer för människor, djur och växter. LÄS MER

 5. 5. Grönskans betydelse i den täta staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Kleverman; Jenny Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Mental återhämtning; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Grönytefaktorn; Perceived Restoration Scale; Torg; Urban grönska;

  Sammanfattning : I samband med förtätning av städer minskar andelen grönska per invånare, vilket ställer krav på att städer planerar för miljöer med grönska som främjar mental återhämtning och andra ekosystemtjänster. Med underlag av att Malmö stad är en av de städer i Sverige som har minst grönska per invånare, och att torg är potentiella offentliga rum för att öka grönska, innehåller följande studie en analys av Nobeltorget och Masttorget med inriktning på grönska och mental återhämtning. LÄS MER