Sökning: "FISK"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet FISK.

 1. 1. Effekt av medelhavskost i jämförelse med habituell kost eller low-fat, high-complex carbohydrate diet på mängden Faecalibacterium prausnitzii i tarmmikrobiotan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jessica Hansson Catenot; Louice Spjuth; [2021-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of Mediterranean diet compared to habitual diet or low-fat, high-complex carbohydrate diet on the amount of Faecalibacterium prausnitzii in the intestinal microbiota.Author: Louice Spjuth and Jessica Hansson CatenotSupervisor: Klara SjögrenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 25, 2021Background: Mediterranean diet consists of a high proportion of fruits, vegetables, fish, seafoods, white meats, monounsaturated and polyunsaturated fats. LÄS MER

 2. 2. Flödessimuleringar av utskov för smoltutvandring : En studie av nedströmspassage vid Sikfors vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ann Brännlund; [2021]
  Nyckelord :Vattenkraft; smolt; CFD;

  Sammanfattning : År 2004 infördes EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning vilket har inneburit att vattendragets funktion som vandringsväg för fisk behöver upprätthållas eller säkras, även efter att dammar byggts. För vattenkraftverksdammar kan detta ske genom att dammarna rivs eller förses med olika typer av anordningar för passage upp- och nedströms dammen. LÄS MER

 3. 3. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 4. 4. Framtidens foder inom vattenbruket : påverkan på fisk och miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Vilma Johansson; [2021]
  Nyckelord :andra generationens fodermedel; akvakultur; nutrition; produktion; ersättning; hållbarhet;

  Sammanfattning : Världens akvakulturproduktion har länge förlitat sig på stora mängder av fiskmjöl och fiskolja och på senare år sojamjöl i fiskens foder. Dessa traditionella fodermedel orsakar en stor belastning på marina ekosystem och land-, vatten- och fosforresurser. LÄS MER

 5. 5. Effekten av kantzoners bredd på terrestra evertebraters nedfall till skogliga vattendrag

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jeanette Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Buffert zones; invertebrates; Kantzoner; evertebrater;

  Sammanfattning : Kantzoner längst vattendrag i skogen är en komplex och artrik miljö som är av stor vikt för flertalet arter. Ett stort hot mot kantzoner är skogsindustrin och främst kalavverkning som kan ha en negativ effekt på hela ekosystem. Det finns idag ingen lag som kräver att kantzoner längst vattendrag bevaras med det rekommenderas. LÄS MER