Sökning: "Hamid Noore"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hamid Noore.

  1. 1. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Hamid Noore; [2020]
    Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

    Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER