Sökning: "Hamon Abbasi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hamon Abbasi.

  1. 1. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

    Författare :Hamon Abbasi; [2017]
    Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

    Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER