Sökning: "Hanna Sohl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Sohl.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av psykisk ohälsa i form av ångest och depression : En kvalitativ studie av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Lundblad; Ann-Karolin Sohl; [2018]
  Nyckelord :blogs; depression; women; mental illness; anxiety; bloggar; depression; kvinnor; psykisk ohälsa; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är ångest och depressionssyndrom de vanligaste orsakerna till att människor oavsett ålder drabbas av psykisk ohälsa och hör till de vanligaste folksjukdomarna. Det har rapporterats om den psykiatriska vården vilket har lett till att det har diskuterats mer om psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Parke; Hanna Sohl; [2016]
  Nyckelord :Hallman; stadsbyggnadsideal; stadsflytt; stadsplanering; terräng;

  Sammanfattning : I skrivande stund sker en stadsomvandling i Kiruna, där staden tvingas flytta till följd av gruvnäringens utbredning. I denna studie jämförs PO Hallmans vision för samhällets uppkomst år 1900 med White arkitekters vision för dagens stadsflytt. LÄS MER