Sökning: "Hans Nordin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Nordin.

 1. 1. Problemlösning i matematik för elever inom autismspektrumtillstånd. Åtta matematiklärares uppfattningar om styrkor, svårigheter och stödjande undervisningsformer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Karlsson; Marcus Nordin; [2014-06-03]
  Nyckelord :specialpedagogik; autismspektrumtillstånd; matematik; problemlösning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka matematiklärares uppfattningar om vilka styrkor och svårigheter elever inom autismspektrumtillstånd (AST) uppvisar beträffande problemlös-ning i matematik i åk 6-9 och hur lärarna anser att undervisning kan bedrivas för att eleverna ska nå målen inom området i åk 9.Teori: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikativa processer är cen-trala i mänskligt lärande och utveckling (Säljö, 2000). LÄS MER

 2. 2. Utbildning är gratis här i Sverige,men det är en sanning med modifikation. : En kvalitativ studie om barnfattigdom i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jessica Sjöström; Hans Nordin; [2013]
  Nyckelord :Child poverty; legal guidelines; school; symbolic interactionism; Barnfattigdom; rättsliga riktlinjer; skola; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about child poverty within the school environment. The purpose is to examine how financial resources can affect the social standings of teenagers and how that affects them in school; how the school system view and work with child poverty as well as how they act within the legal framework that requires the school to be free of charge. LÄS MER