Sökning: "Heléne Knutsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Heléne Knutsson.

 1. 1. Effekter av lågkolhydratdiet - En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Paula Jacobsen; Heléne Knutsson; [2010]
  Nyckelord :Kolhydratintag; Kolhydrater; Diet; Kardiovaskulär sjukdom; Omvårdnad; Sjuksköterskan; Egenvård;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka aktuell forskning omlågkolhydratdiet. Utifrån det materialet ställdes sedan frågorna vilka risker ochförtjänster en lågkolhydratkost kan medföra, samt hur sjuksköterskan kan användaden kunskapen i omvårdnadsarbetet. Litteraturstudien utfördes med hjälp avGoodmans sju steg. LÄS MER

 2. 2. Gruppdynamik i klassrummet : en studie om hur lärare arbetar med gruppdynamiken i klassrummet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Maria Edh; Helene Knutsson; [2007]
  Nyckelord :gruppdynamik; ledarskap; samarbete; inlärning; strategier;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med gruppdynamiken i klassrummet. Vi utförde fyra intervjuer vilka utmynnade i fyra huvudområden: definition på gruppdynamik, synen på ledarskap, lärares strategier och kopplingen mellan inlärning och gruppdynamik. LÄS MER

 3. 3. Segmentering av kvinnor på teknikmarknaden – ur ett demografiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabeth Johnsson; Helene Kenton-Russ; Lina Hansson; [2007]
  Nyckelord :Segmentering; Kvinnor; Teknikmarknaden; Demografi; Marknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Segmentering av kvinnor på teknikmarknaden – ur ett demografiskt perspektiv Seminarium: Tisdagen den 16 januari 2007 Kurs: FEK 582 Författare: Lina Hansson, Elisabeth Johnsson, Helene Kenton-Russ Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Sökord: Segmentering, Kvinnor, Teknikmarknaden, Demografi, Marknadsföring Syfte: I denna uppsats syftar vi till att undersöka hur den kvinnliga målgruppen på teknikmarknaden kan segmenteras. Utifrån en demografisk segmentering vill vi kunna ge en indikation till elektronikbutikerna på vilken marknadsföring de bör använda. LÄS MER