Sökning: "Henrik Wikman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Wikman.

 1. 1. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Henrik Wikman; [2019]
  Nyckelord :avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Sammanfattning : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstillåtna skogars kapitalförräntning : med avseende på ägargrupp, trädslag, landsdel och huggningsklass

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Henrik Wikman; Niklas Wessmark; [2017]
  Nyckelord :slutavverkning; förräntning; räntabilitet; Riksskogstaxeringen; lönsamhet;

  Sammanfattning : Förräntning är ett mått som vanligen anges i procent och talar om hur mycket ett investerat kapital växer i förhållande till dess storlek och tid. Den ekonomiska teorin säger att alla investeringar som ger en högre förräntning än en alternativ placering av kapitalet ska genomföras. LÄS MER

 3. 3. Den avgränsade krisen : En gränsdragningsanalys av Lindbeckkommissionens rapport Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Pär Henrik Wikman; [2012]
  Nyckelord :boundary work; ekonomisk vetenskap; expertis; ekonomisk kris; Ekonomikommissionen; Lindbeckkommissionen; Nya villkor för ekonomi och politik SOU 1993:16 ;

  Sammanfattning : During Sweden's economic crisis in the early 1990s a governmental committe of prominent economic and political experts were gathered to produce an analysis of and suggestions to the solution of that crisis. The committe produced a report that became widely commented in the media and in parliment. LÄS MER