Sökning: "Ida Stangnes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Stangnes.

  1. 1. STRATEGISKT LÄRANDE NÄTVERK Värdet av kunskapsutbyte i en föränderlig värld

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ida Stangnes; Maja Högeryd; [2019-06-20]
    Nyckelord :Hållbarhet; hållbart företagande; utveckling; samarbete; kollektivt lärande; kunskap; förändringsarbete; strategiskt lärande nätverk; kunskapsöverföring; absorberingsförmåga;

    Sammanfattning : Den här studien belyser hur kunskapsutbyte mellan ledare kan leda till positiva resultat inom företagoch på sikt även till verksamheters överlevnad på dagens ständigt föränderliga marknader. Enframtagen modell presenteras för att påvisa hur strategiskt lärande nätverk, genom samarbete mellanledare från olika branscher, kan bidra till lärande över organisatoriska gränser och över tid till hållbartföretagande. LÄS MER