Sökning: "Isatou Touray"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isatou Touray.

  1. 1. Närlagat eller levererat? En kvantitativ studie kring grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltideni Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Andreas Lindström; Isatou Touray; [2021-10-22]
    Nyckelord :barn; FAMM; grundskola; mottagningskök; tillagningskök;

    Sammanfattning : Offentlig sektor är en stor aktör inom kostproduktion och måltidsservice i Sverige där 1,3 miljoner skolmåltider produceras dagligen. Forskare och organisationer har tidigare studerat olika aspekter av elevers nöjdhet med skolmåltiden, mindre undersökt är dock utifrån de olika distributionsformer, d.v.s. LÄS MER