Sökning: "Jacob Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jacob Jonsson.

 1. 1. Need the end to set me free? : - En kvalitativ studie om statliga tjänstemäns uppfattningar om ämnet självmord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacob Jonsson; Simon Vikström; [2019]
  Nyckelord :Självmord; SIS; Kriminalvården; Sociologi; Suicid; Missbruk; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras föreställningar om självmord bland yrkesverksamma inom Statens institutionsstyrelse [SIS] och Kriminalvården. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska ramen utgörs av sociologiska och individuella suicidteorier. LÄS MER

 2. 2. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

  Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER

 3. 3. Arbetartecknaren

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Jacob Habinc; [2018]
  Nyckelord :Working-class literature; class; graphic novels; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Swedish working class literature has since its origins as rebellious poems shared among working class citizens become an acclaimed literary movement. During the last century working class literature changed drastically depending on factors such as reception and literary trends, most notably the trend of autobiographic novels presenting the authors own experiences of class based injustice during “the golden age” of Swedish working class literature during the 1930s. LÄS MER

 4. 4. Cooperative versus Adversarial Learning: Generating Political Text

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Jonsson; [2018]
  Nyckelord :NLP; GAN; GANs; Genertive adversarial networks; CoT; Cooperative training; Generative models; Language models;

  Sammanfattning : This thesis aims to evaluate the current state of the art for unconditional text generation and compare established models with novel approaches in the task of generating texts, after being trained on texts written by political parties from the Swedish Riksdag. First, the progression of language modeling from n-gram models and statistical models to neural network models is presented. LÄS MER

 5. 5. Humankapitalet som konkurrensfördel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Jonsson; Erik Ax; Frans Johansson; [2016]
  Nyckelord :Resource-based view; Human resource management; Talent management; Generation Y; Redovisning- och revisionsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Human capital as a competitive advantage Seminar date: 2016-06-02 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level, 15 credits Authors: Erik Ax, Frans Johansson, Johan Jonsson Advisor: Merle Jacob Key words: Resource-based view, Human resource management, Talent management, Generation-Y, Accounting and audit industry. Purpose: The purpose of this report is to seek insight into how small and medium sized companies in human capital-intensive industries attract and retain its human capital, in order to achieve their long-term goals. LÄS MER