Sökning: "Jenny Ruge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Ruge.

  1. 1. Effekter av marknadshyror i Sverige

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
    Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

    Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER