Sökning: "framgångsrik undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden framgångsrik undervisning.

 1. 1. Rätt stöd i rätt tid - garantin i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Johansson; Elisabeth Walderstedt; [2021-02-17]
  Nyckelord :tidiga stödinsatser; läs- och skrivutveckling; speciallärare; samråd; fonologisk medvetenhet; framgångsrik undervisning; kritisk pragmatism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 är skolorna enligt lag (SFS 2018:1098) ålagda att följa garantin för tidiga stödinsatser inom områdena läsa och skriva. Syftet med vår studie var att få en bild av hur ga-rantin fungerar i praktiken utifrån speciallärares inom språk, - läs- och skrivutveckling utsagor samt hur garantin tolkas av desamma. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande i matematik - en utvecklande process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erica Törngren; Pernilla Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Advantage; Cooperative learning; Disadvantage; Math*; Young learners; Kooperativt lärande; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande i matematik är en framgångsrik metod och lärare över hela världenförespråkar och arbetar utifrån detta arbetssätt (Kagan och Stenlev, 2017). Syftet meddenna kunskapsöversikt blev således att undersöka vad som krävs för att göra kooperativtlärande kunskapsutvecklande och vilken roll läraren har. LÄS MER

 3. 3. Kan tidig intensiv läsundervisning främja god läsutveckling? : Speciallärare och specialpedagoger berättar om sina erfarenheter av sitt arbete med elever i förskoleklass till årskurs 3.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Beatrice Holmström; Eva Bertils Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :avkodning; fonologisk medvetenhet; god läsutveckling; kartläggning av läsförmåga; The Simple View of Reading; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sedan 1 juli 2019 har ett tillägg i skollagen tillkommit om en garanti för tidiga stödinsatser för att garantera att eleverna når upp till kunskapskraven i årskurs 3. Syftet med denna studie är att öka vår förståelse av hur speciallärare och specialpedagoger strukturerar sin tidiga läsundervisning med anledning av den nya skollagen, som garanterar tidiga stödinsatser innan årskurs 3 är slut. LÄS MER

 4. 4. ”Ja, utmaningar för att bedriva ett bra ledarskap, det är många” : En induktiv studie om lärares syn på ledarskapets utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristian Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; klassrummet; grundskolan; gymnasieskolan; ramfaktorteori.;

  Sammanfattning : Lärares ledarskap är en viktig aspekt i lärares yrkesutövning, där ett väl fungerande ledarskap är en förutsättning för att kunna bedriva framgångsrik undervisning. Denna studie har utformats som två case-studier där en grundskollärare samt en gymnasielärare intervjuats gällande deras uppfattningar om utmaningar med ledarskapet i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Formativ bedömning vid problemlösning i matematikundervisningen : en empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Betim Krasniqi; [2021]
  Nyckelord :Formativ bedömning; problemlösning; digital teknik; matematiska förmågor; matematiskt problem;

  Sammanfattning : Problemlösningsförmågan är en viktig matematisk förmåga. Den har en särställning i styrdokumenten då den både är en förmåga och samtidigt ett medel för undervisningen då problemlösning oftast testar flera andra förmågor samtidigt. LÄS MER