Sökning: "Gymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 765 uppsatser innehållade ordet Gymnasium.

 1. 1. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
  Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Mamma, kan du köra mig? En studie om ungdomars fritidsresor i Lerums kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Gullholm; Michaela Andersson; [2023-06-30]
  Nyckelord :“mobilitet”; “ungdomar”; “fritidsresor”; “kollektivtrafik”; “CIM”; ”tidsgeografi”; “mobility”; “youth”; “leisure travel”; “public transport”; “CIM”; “time geography”;

  Sammanfattning : För ungdomars utveckling och välmående är det viktigt att kunna resa på egen hand men trots detta har det självständiga resandet minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är en extra stor utmaning i mindre urbaniserade områden där ungdomar upplever en större transportfattigdom än i städer. LÄS MER

 3. 3. Skolans främjande och förebyggande arbete kring studierelaterad stress bland gymnasieelever : En intervjustudie med personal ur elevhälsan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanne Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :High school students; academic stress; mental health; student health services; Gymnasieelever; studierelaterad stress; elevhälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk skola och elevhälsa har ett gemensamt uppdrag att bidra till en skolmiljö som främjar lärande, utveckling och hälsa. Upplevelsen av höga skolkrav i kombination med den negativa utvecklingen av ungas psykiska ohälsa riskerar äventyra ungas möjligheter att fullfölja sina gymnasiestudier. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning ochledning, någonting nytt? : En kvalitativ studie av styrförändringar i enkommunal skola

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Torslén; Cleo Cadeskog; [2023]
  Nyckelord :New public management; trust based management; public sector; school; New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; styrförändring; offentlig sektor; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillisbaserad styrning och ledning (TBSL) har under de senaste årenkommit att bli allt mera populärt. TBSL kan ses som en motreaktion till kritiken mot dentidigare rådande styrfilosofin New Public Management (NPM). LÄS MER

 5. 5. På spaning efter den professionalitet som flytt : En hermeneutisk intervjustudie om didaktiska utmaningar för ett religionsämne i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Arvid Lindblom; [2023]
  Nyckelord :Didactics; religion; teachers; Sweden; Swedish; professionalism; wonder; hermeneutics; interview; qualitative; circumstances; inhibition; middle school; high school; Didaktik; religion; lärare; Sverige; svenska; professionalism; förundran; hermeneutik; intervju; kvalitativ; förutsättningar; hämmande; högstadiet; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study seeks to contribute to a deeper understanding of whether religion teachers, specifically teachers in Swedish year 7–9 and Gymnasium (Middle School and High School-equivalent), feel inhibited in their didactic development. In addition, this study seeks to provide an insight into how religion teachers define “teacher professionalism” on a theoretical level, as well as the attitude of religion teachers towards the implementation of new didactical methods and opportunities, exemplified by the concept of “wonder”. LÄS MER