Sökning: "Laila Bertilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laila Bertilsson.

  1. 1. Tillsynen av enskilda hvb-hem : en explorativ studie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Camilla Tallqvist; Laila Bertilsson; [2007]
    Nyckelord :inspection; home for treatment or living; authority; evaluation; result of treatment; tillsyn; hvb-hem; myndighet; utvärdering; vårdutfall;

    Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är tillsynen av enskilda hvb-hem för minderåriga. Syftet är att titta närmare på hur denna tillsyn egentligen fungerar i tre valda län – Örebro, Halland och Skåne. Uppsatsens huvudfråga handlar om hur tillsynen går till, om riktlinjer finns samt om dessa efterföljs. LÄS MER