Sökning: "Lars Åke Axelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lars Åke Axelsson.

  1. 1. Public service vs. kommersiela medier : En jämförelse av rekryteringsprocessen för radio- och TV- programledare inom underhållningsprogram.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

    Författare :Anna Stèen; Josefine Axelsson; Sara Svensson; [2008]
    Nyckelord :Public service; kommersiella kanaler; rekrytering; programledare; kriterier; radio; TV; Sveriges Radio; Sveriges television; Mix Megapol; TV4.;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa rekryteringsprocessen och kanalernas, Sveriges Radio, Sveriges Tele-vision, Mix Megapol och TV4, kriterier samt att få en bild över programledarens yrkesroll, utmärkande drag och erfarenhet av rekryteringen. Problemformuleringen består utav hur programledare väljs, utefter vilka kriterier, hur programledaren upplever sin yrkesroll och erfarenheter av rekrytering, samt vad som utmärker en programledare för underhållningsprogram inom radio och TV, public service och kommersiella medier. LÄS MER