Sökning: "Likhetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Likhetsprincipen.

 1. 1. Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen. Likvärdig behandling gällande innehavare av aktier i målbolag vid offentliga uppköpserbjudanden på en reglerad marknad.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robin Sundin; [2018-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på aktiemarknaden grundar sig till stor del på allmänhetens tro på dess funktion. Den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen har som syfte att just främja detta förtroende. LÄS MER

 2. 2. Lojalitetsplikt inom aktiebolagsrätten : En behandling av det aktiebolagsrättsliga förhållandet mellan aktieägare och bolagsföreträdare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Markus Folemark; Gustav Spetz; [2018]
  Nyckelord :Lojal; lojalitet; illojal; illojalitet; lojalitetsplikt; lojalitetsförpliktelser; aktiebolagsrätt; lojalitetsförhållande; bolagsföreträdare; likhetsprincipen; styrelseledamot; verkställande direktör; passivitet; aktieägare; kapitalstruktur; företagsekonomi; juridik; aktieägares intresse; bolagets intresse; vinstsyfte; intressekonflikt; skadestånd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ordet lojalitet är ett vitt förekommande begrepp som används vid beskrivning av hur olika parter skall förhålla sig samt visa trohet och omsorg mot varandra. Motsatsen till ordet lojalitet brukar vara illojalitet, dock är de inte nödvändigtvis varandras rättsliga motsatser. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragningar mellan inkomstslag vid varuförsäljning på internet : en analys ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fanny Johansson; Frida Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gränsdragning; inkomstslag; varuförsäljning; internet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : Skattelagstiftningen är i ett kontinuerligt behov av anpassning för att kunna följa den rådande samhällsutvecklingen. Varuförsäljning på internet är ett nytt samhällsfenomen som har gett upphov till nya och obeprövade frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Uteslutandegrunder för asyl : i ljuset av likhetsprincipen och objektivitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Wiberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig rätt; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konstruktioner av kön : En kritisk diskursanalys av 3 § LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Celine Brixander; Lisa Hansson; [2017]
  Nyckelord :LVU-domar; kön; konstruktion;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur kön konstrueras i förvaltningsrättens 3 § LVU-domar, med fokus på rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende”. Studien bygger på en socialkonstruktivistisk ansats, där förståelsen om kön ses som socialt konstruerad. LÄS MER