Sökning: "Lisa Krohn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lisa Krohn.

 1. 1. Långsiktig planering i projekt med agila metoder : En fallstudie på ett IT-företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lisa Krohn; [2017]
  Nyckelord :IT-project; Long term planning; Project Management; Agile Methods; Dependencies; Coordination; Agile scaling methods; IT-projekt; Långsiktig planering; Projektledning; Agila metoder; Beroenden; Koordination; Agila skalningsmetoder;

  Sammanfattning : Companies are constantly challenged to maintain but also to expand their market position. According to a study it’s problematic to carry out successful IT-projects. Dependencies, coordination and long term planning are three factors which has shown are difficult to master in bigger projects. LÄS MER

 2. 2. Anbudsstrategi vid offentlig upphandling : Beslutsmodell vid analys av anbud och prissättning hos Permobil AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Lisa Krohn; Julia Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Decision model; public procurement; bidding prices; comparison prices; decision maker; decision matrix; decision tree; lognormal distribution; expected monetary value; Anbudsstrategi; beslutsmodell; offentlig upphandling; anbudspris; jämförelsepris; beslutsfattare; beslutsmatris; beslutsträd; lognormal fördelning; förväntat monetärt värde;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om det är möjligt att tillämpa en beslutsmodell för att lösa ett problem avseende anbudsstrategi vid offentlig upphandling. När ett företag har en kund som omfattas av lagen om offentlig upphandling gäller särskilda regler vid upphandlingar. LÄS MER