Sökning: "Maria Joelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maria Joelsson.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av att genomföra livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet i behandling av diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Anna-Lena Joelsson; [2021]
  Nyckelord :diabetes typ 2; fysisk aktivitet; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och är den folksjukdom som ökar mest runt om i världen. Riskfaktorerna att utveckla sjukdomen är bland annat fysisk inaktivitet, fetma och ärftlighet. Behandlingen av sjukdomen är i första hand livsstilsförändringar med exempelvis fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. "När katten är borta..." : En studie kring pedagogiskt ledarskap på distans

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelyn Joelsson; [2013]
  Nyckelord :Keywords: leadership; educational leadership; leadership at a distance; communication; distance; development opportunity; trust; patency and availability.;

  Sammanfattning : AbstractTitle: When the cat is away… A study of pedagogical leadership at a distanceLevel: Final assignment for Degree of Master of science (one year) in Educational ManagementAuthor: Evelyn JoelssonSupervisor: Ulla SebrantDate: 2013 mayLeadership is a subject that has been discussed for many generations. Today’s leadership is something completely different than what has been practiced before, in the more hierarchical companies, when leadership was something you were born to do and the workers had no choice but to follow. LÄS MER

 3. 3. Förändringskommunikation : Ett fiberbredbandsprojekt i Vara kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Maria Joelsson; [2012]
  Nyckelord :change communications; communication channels; broadband; förändringskommunikation; kommunikationskanaler; bredband;

  Sammanfattning : I Vara kommun samverkar både stat, region, kommun och medborgare i ett projekt för att få fiberbredband på landsbygden. Ett stort förändringsprojekt som involverar många människor och som behöver kommuniceras på ett bra sätt för att skapa förståelse, motivation och engagemang. LÄS MER

 4. 4. E-kommunikation på arbetsplatsen : Medarbetares upplevelser av chefens e-postkommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Maria Joelsson; [2012]
  Nyckelord :communication; digital; workplace; virtual; e-mail; kommunikation; digital; arbetsplats; virtuell; e-post;

  Sammanfattning : Snabb, teknisk utveckling har förändrat kommunikationen på arbetsplatsen. Den virtuella kontexten har bidragit med digitala kommunikationssätt, där e-posten är den populäraste. Fördelarna är stora. E-posten sparar tid och är kostnadseffektiv. LÄS MER

 5. 5. Spår av skapande verksamhet i undervisningen på en F-6 skola – Estetiska lärprocessers betydelse för elevers lärande

  C-uppsats,

  Författare :Maria Joelsson; Ulrika Johansson; [2011]
  Nyckelord :Skapande verksamhet; Flerspråkigt klassrum; Esteti;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilka spår av skapande verksamhet vi kan hitta på en liten f-6 skola iNorra Bohuslän och vilken betydelse det kan få för barns lärande samt vilka fördelar finns med att låta barn fåuttrycka sig med hjälp av olika estetiska språk. Våra frågeställningar är:Vilken betydelse har skapande verksamhet för elevers lärande?Vilka fördelar/nackdelar finns med ett flerspråkigt klassrum?Hur kan man som pedagog integrera de estetiska ämnena i undervisningen?För att besvara våra frågor har vi genomfört kvalitativa intervjuer med den berörda skolans alla pedagoger, samtenkäter med samtliga elever i årskurs tre till sex. LÄS MER