Sökning: "Maja Holgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Holgersson.

  1. 1. Motorik och fysisk aktivitet i förskolans miljö : Förskollärares arbetssätt med motorik genom fysisk aktivitet

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Sara Ljung; Maja Holgersson; [2019]
    Nyckelord :Motorik; fysisk aktivitet; förskolans miljö; förskola; barn.;

    Sammanfattning : Studien handlar om motorik och fysisk aktivitet i förskolan. Forskning som tidigaregenomförts inom motorik visar att beroende på vilket utrymme barnen har att rörasig på påverkar deras fysiska aktivitetsnivå. LÄS MER