Sökning: "Maja Hurtigh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Hurtigh.

  1. 1. Företags strategiska kommunikation etableras i dialog - En kvalitativ intervjustudie av företags strategiska kommunikation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Maja Hurtigh; [2019-02-07]
    Nyckelord :Företag; strategisk kommunikation; varumärke; organisationskultur- och identitet; corporate social responsibility; strategisk improvisation; översättning och tolkning; intern och extern dialog;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna studien är att studera hur kommunikatörer tolkar företags strategiska kommunikation till företagens operativa kommunikations resultat.Teori: Strategisk kommunikation, varumärke, organisationskultur- och identitet, corporate social responsibility, strategisk improvisation, tolkning samt dialog. LÄS MER