Sökning: "förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet förskolan.

 1. 1. Inkludering – utmaningar och lösningar : En kvalitativ studie om förskollärares förståelse och beskrivningar av inkludering av alla barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Mander; Sara Lejon; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; delaktighet; förskollärare; arbetssätt; strategier; möjligheter; utmaningar; relationellt och kategoriskt perspektiv; hermeneutik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver arbetet med inkludering av alla barn i förskolan. Forskningsfrågorna lyder: Vad innebär ett inkluderande arbetssätt för förskollärare? och Vad berättar förskollärare om vilka förutsättningar och hinder de möter i arbetet med inkludering av alla barn? Forskningsresultatet framkom ur åtta semistrukturerade intervjuer med verksamma förskollärare från sex olika förskolor i Skåne. LÄS MER

 2. 2. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
  Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

  Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

 3. 3. "Jag upplever att man är lite rädd för känslor": : förskollärares resonemang om barns olika känslor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Enmark; [2021]
  Nyckelord :Emotionell utveckling; Förskollärare; Integritet; Konstruktion; Känslor.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa och förstå hur förskollärare tillskriver betydelse till barns känslor i förskolans verksamhet. Genom intervjuer med förskollärare synliggjordes att barns olika känslor tillskrivs olika betydelser och därmed också bemöts samt skapar olika reaktioner hos förskollärarna. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas barns hälsa i relation till utevistelse? : En studie om hur förskollärare ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emilia Larsson; Louise Rohm; [2021]
  Nyckelord :Being outdoor; Health; Pathogenic perspective; Preschool; Salutogenic perspective; Förskola; Hälsa; Patogent perspektiv; Salutogent perspektiv; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur pedagoger ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan. I studien användes metoden kvalitativa intervjuer. Åtta yrkesverksamma förskollärare intervjuades. I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Högtider och traditioner i förskolan : Ett examensarbete om förskollärares skildringar kring högtider och traditioner i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Löfgren; Kim Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; högtider; interkultur; kultur; traditioner;

  Sammanfattning : Det har debatterats kring högtider och traditioner i såväl förskolan, samhället som runt om i världen. Forskningen lyfter att debatten till viss del handlar om hur stor plats högtider ska ta i samhället och därmed förskolan, då samhället numera är mångkulturellt. LÄS MER