Sökning: "översättning och tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden översättning och tolkning.

 1. 1. Auditing the Moral Bounds of Al Systems : An Implementation of the Glass-box's Observation Stage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mauricio Byrd Victorica; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Ethics; Auditing; Artificiell intelligens; Etik; Revision;

  Sammanfattning : Automated and assisted decision-making has become prevalent across a myriad of domains, often including sensitive and critical tasks where guarantees regarding the operation of artificially intelligent systems from an ethical standpoint become essential. Different parties have made efforts to develop guidelines to establish general ethical requirements these systems should comply with. LÄS MER

 2. 2. Transmodal översättning av bilder på rum till musik : En undersökning om hur subtraktiv ljudsyntes kan användas för musikalisk gestaltning av bilder på objekt och rum

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Andreas Parnerup; [2022]
  Nyckelord :Transmodalitet; ljuddesign; semiotik; gestaltning; multimodalitet;

  Sammanfattning : Det som undersöks i uppsatsen är hur ljudsyntes och synthar kan användas för att musikaliskt översätta ett rum utifrån en semiotisk analys av en bild. Det blir alltså ett utforskande och utvecklande av en metod som kan användas för att skapa en form av musikaliska fotografier av rum och dess inredning. LÄS MER

 3. 3. Ordinlärning i förberedelseklass i skolår 7 – 9. En jämförande studie av inlärning av svenska ord via översättning till modersmålet, bilder eller förklaringar på svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Elisabeth Hansson; [2021-09-02]
  Nyckelord :ordinlärning; produktivt ordförråd; högfrekventa ord;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka om nyanlända högstadieelevers ordinlärning gynnas om orden översätts till modersmålet, visas på bild eller förklaras på svenska. Detta har undersökts genom att åtta elever i en förberedelseklass i skolår 7-9 under nio veckor fått femton svenska ord i läxa per vecka, vilka förhörts skriftligt. LÄS MER

 4. 4. BESTRIDBARA VILLKOR OCH SVÅRFÖLJDA EXEMPEL. En textkritisk läsning av Horatius’ femte Romarode (Hor. Carm. 3, 5 ”Caelo tonantem”)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elle Boman; [2021-06-16]
  Nyckelord :latin; Horatius; Romarodena; översättning; textkritik; Regulus;

  Sammanfattning : I ett avgörande skede av Horatius’ femte Romarode (Hor. Carm. 3, 5, 13–18) beskrivs hur den historiska figuren Regulus bestrider villkoren för en fångutlämning, med invecklade hänvisningar till ett exempel (exemplo), en katastrof (perniciem) och en kommande tidsålder (veniens in aevum). LÄS MER

 5. 5. Mediationsaspekte in den schwedischen Rechtsvorschriften für das Fach Deutsch als Fremdsprache

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nicole Paulsen; [2021]
  Nyckelord :Mediation; Sprachmittlung; Mittlung; Vermittlung; Fremdsprachenunterricht; Lehrplan; mediering; språkförmedling; förmedling; ämnesplan; språklig aktivitet; moderna språk; kursplan; språkundervisning; tolkning; översättning; translanguaging; flerspråkighet; målspråk; språk klassrum; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Abstract  This thesis deals with the linguistic concept of mediation. Although mediation is very common and oc- curs naturally in communication between people, there is no uniform international definition of this linguistic phenomenon. LÄS MER