Sökning: "Manne Ölfvingsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Manne Ölfvingsson.

  1. 1. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
    Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER