Sökning: "Matilda Engblom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Engblom.

 1. 1. Following the Recipe Brings Franchisees to the Table : A Case Study Consolidating Purchasing and Calculating Cost Savings at Franchisees

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Engblom; Katarina Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Spend Analysis; Franchising; Consolidation; Purchasing Cost Savings; Franchisor-franchisee relationship; Regain Insight and Control;

  Sammanfattning : Course: Degree Project in Supply Chain Management, the Business Administration and Economics Programme, 4FE19E Authors: Matilda Engblom and Katarina Nyberg Supervisor: Arash Kordestani Examiner: Helena Forslund Title: Following the Recipe Brings Franchisees to the Table - A Case Study Consolidating Purchasing and Calculating Cost Savings at Franchisees Background: As a franchisor, Company X does not have insight or control in purchasing at their franchisees. Spend analysis is a tool used to identify current purchased volumes and costs. LÄS MER

 2. 2. Effekter på användningen av webb-EDI i en operativ inköpsprocess : En fallstudie på Svenssons i Lammhult

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Holmberg; Matilda Engblom; Max Husell; [2018]
  Nyckelord :Webb-EDI; Electronic Data Interchange; Inköp; inköpsprocess; Operativt inköp; Implementering; effekter av webb-EDI; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E. Författare: Matilda Engblom, Jonas Holmberg och Max Husell Handledare: Helena Forslund Titel: Effekter på användningen av webb-EDI i en operativ inköpsprocess - En fallstudie på Svenssons i Lammhult Bakgrund: Electronic data interchange (EDI), är ett hjälpmedel som underlättar och standardiserar informationsflödet mellan företag som använder sig utav olika affärssystem. LÄS MER

 3. 3. Hälsa, vad är det? : Lärares syn på hälsa inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Engblom; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarMitt syfte med studien har varit att ta reda på hur hälsoperspektivet i ämnet idrott och hälsa kommuniceras till eleverna. Studien bygger på följande frågeställningar:1)Vad är hälsa enligt lärarna och hur ser de att hälsa kommer till uttryck i undervisningen?2) Hur undervisar lärare i idrott och hälsa om hälsa?3) Stämmer lärarnas syn på sin undervisning överrens med den faktiska undervisningen och styrdokumenten?MetodStudien är av kvalitativ art och består av intervjuer samt observationer. LÄS MER

 4. 4. Den praktiska idrotten och den teoretiska hälsan : Elevers syn på hälsa i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Engblom; [2012]
  Nyckelord :Hälsa; idrott och hälsa; elevperspektiv; hälsoundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur elever ser på hälsa i ämnet idrott och hälsa. De frågor som arbetet bygger på är följande:- Hur ser eleverna att hälsa kommer till uttryck i undervisningen i ämnet idrott och hälsa?- Vad skulle eleverna vilja lära sig mer om i undervisningen om hälsa i ämnet idrott och hälsa?- Vad är hälsa, enligt eleverna?Studien är en kvalitativ intervjustudie genomförd på en skola belägen i en av Stockholms förorter. LÄS MER