Sökning: "Metabolt syndrom"

Visar resultat 6 - 10 av 47 uppsatser innehållade orden Metabolt syndrom.

 1. 6. Sjuksköterskans omvårdnadsinsatser för att förebygga och lindra metabolt syndrom hos patienter med psykossjukdom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannica Lundin; Malin Vikberg; [2018]
  Nyckelord :Metabolt syndrom; Omvårdnad; Psykossjukdom; Relation; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som har psykossjukdom lider ofta av somatisk ohälsa som uttrycker sig i metabolt syndrom. Dåliga levnadsvanor samt en nödvändig läkemedelsbehandling är faktorer som bidrar till utvecklandet av metabolt syndrom. LÄS MER

 2. 7. Kost och motion vid metabolt syndrom : Effekten av positiva livsstilsförändringar hos vuxna

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Larsson; [2018]
  Nyckelord :Metabolic syndrome; prevention; lifestyle changes; diet; physical activity; Metabolt syndrom; prevention; livsstilsförändring; kost; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av Metabolt syndrom (MetS) ökar och utgör ett hot mot den svenska folkhälsan. En ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom gör det metabola syndromet till prioritet att behandla och förebygga då det är starkt kopplat till ohälsosamma levnadsvanor som samtliga går att förändra och förbättra genom livsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 8. Upplevelse av lågkolhydratkost vid övervikt, metabolt syndrom och diabetes mellitus typ II : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Olsson; Marie Sveronius; [2018]
  Nyckelord :Lågkolhydratkost; Upplevelse; Övervikt; Metabolt syndrom; Diabetes Mellitus typ II;

  Sammanfattning : Förekomsten av icke smittsamma sjukdomar är enligt Världshälsoorganisationen en av de största hälsoutmaningarna vad gäller både människolidande och påverkan på den socioekonomiska situationen i världens länder. Hjärtsjukdom förblir den ledande dödsorsaken och utgör 46 procent av icke-smittsamma sjukdomar följt av cancer, lungsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 4. 9. Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom : Feeding of horses with equine metabolic syndrome

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :foder; fång; hyperinsulinemi; insulinresistens; lättlösliga kolhydrater;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en diagnos som ställs på hästar med nedsatt insulinkänslighet, ökad risk för fång och regional eller lokal fettansättning. Nedsatt insulinkänslighet leder till en onormalt hög insulinrespons efter födointag. Hög insulinkoncentration i blodet har associerats till en ökad risk för fång hos häst. LÄS MER

 5. 10. Hälsoeffekter av D-vitamin : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ann-Catrin Mattsson; [2018]
  Nyckelord :D-vitamin; health; mortality; dosage; cancer; infection; D-vitamin; hälsa; dödlighet; dosering; cancer; infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd D-vitamin för att upprätthålla en normal D-vitamins nivå under vinterhalvåret. Med normal nivå i blodet menas en D-vitaminstatus på omkring 50 nmol/l där risken för benskörhet och dödlighet minskar. LÄS MER